DRUPAL! system tool
[íå çàáóäüòå óäàëèòü ôàéë ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ]

< Íà÷àëî / Óñòàíîâèòü ïàðîëü / Èíôîðìàöèÿ / Ôàéë Ìåíåäæåð / Âûéòè èç ñèñòåìû >
{ Info :: main }

Ãëîáàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/flyaudio/flyaudio.com.ua/arhiv.phpon line 992
Âåðñèÿ php 5.2.6-1+lenny4
Âàæíûå ðàñøèðåíèÿ php gd - äîñòóïíî
mysql - äîñòóïíî
session - äîñòóïíî
zlib - äîñòóïíî
curl - äîñòóïíî
Âåðñèÿ apache
Äîñòóïíîñòü mod_rewrite Äîñòóïåí
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Linux nvh91.mirohost.net 2.6.24-ovz006.5 #7 SMP Sat Dec 6 18:49:09 EET 2008 x86_64
Âàæíàÿ êîíôèãóðàöèÿ php allow_url_fopen - Admin: 1, Local: 1
display_errors - Admin: 1, Local: 1
error_reporting - Admin: 6135, Local: 6143
file_uploads - Admin: 1, Local: 1
magic_quotes_gpc - Admin: 1, Local: 0
max_execution_time - Admin: 600, Local: 0
post_max_size - Admin: 32M, Local: 32M
register_globals - Admin: , Local: 0
safe_mode - Admin: , Local: 0
upload_max_filesize - Admin: 32M, Local: 32M

< Copyright © 2006 Dead Krolik Joom.ru >