Najcz??ciej zadawane pytania

1. Jakiego sprz?tu i oprogramowania wykorzystywaj? w systemu nawigacji?
Sprz?t u?ywany w systemie nawigacyjnej zawiera s?ynny 400 MHz procesor Samsunga, 64 MB SDRAM?64 MB Flash ROM, GPS chip – to jest ostatni model wyprodukowany przez GlobalSat z 12ti-kana?owym All-In-View systemem nawigacji z wysok? precyzj? i odpowiednego do pracy w ka?dych warunkach.
Je?li chodzi o oprogramowanie, korzystujemy si? z systemu Windows CE 5.0 NET ca?kowicie zaktualizowany przez naszych in?ynier?w pod nasze potrzeby.
2. Czy mo?na mi powiedzie? na temat konfiguracji produkt?w firmy?
А. U?ywamy jasnych HD LCD ekrany o rozdzielczo?ci 800 * 600 pikseli.
Б. U?ywamy dwurdzeniowy procesor (400 MHz procesor Samsunga, 64 MB SDRAM, 64 MB Flash ROM), system zarz?dzania GPS system nawigacji i rozrywki.
В. U?ywamy Korea?skego DVS chipa, jedenego z dziesi?tki najlepszych w bran?y AV.
3. Jak mog? dostosowa? radio do ??danej cz?stotliwo?ci bez u?ycia przyciska TUNE?
Mo?na dostosowa? cz?stotliwo?? za pomoc? przyciska Seek + lub SEEK-po lewej stronie paneli g??wnego urz?dzenia.
4. Dlaczego podczas odtwarzania DVD wideo nie jest wy?wietlane?
Je?li podczas odtwarzania p?yty DVD lub p?ik?w w formacie AVI istnieje tylko audio bez wideo nale?y ustawi? tryb HANDBRAKE w pozycji OFF na stronie ustawie?. Funkcja HANDBRAKE zabrania jednocze?nie zachowa? samochodu i obejrze? film, w celu unikni?cia wypadk?w.
5. Co zrobi?, je?li nagle znikn?? sygna?u GPS?
Je?li nagle znikn?? sygna? GPS lub d?ugi czas jest nieobecny, mo?na ponownie uruchomi? systemu GPS na stronie ustawie? aby rozwi?za? problemu.
6. Czy sprz?t Fly Audio wspiera interfeys Fly CAN Bus?
Naturalnie, sprz?t audio Fly mo?e obs?ugiwa? interfejs CAN Bus, takich jak: kierownicy VW PASSAT i Toyota Camry, itp.
7. Jak pod??czy? wy?wietlacz na g?owie? Czy trzeba dokonywa? jaki? dodatkowych modyfikacji?
Nie trzeba wprowadza? ?adnych modyfikacji, dlatego, ?e urz?dzenia FlyAudio s? pod??czone specjalnymi kablami ze z??cze RCA z wy?wietlacza na g?owie Je?li wy?wietlacz ma z??cze RCA to nie jest wa?ne od jakiego producenta jest ten wy?wietlacz.
8. Co robi funkcja Handbrake check?
Dla bezpiecze?stwa jazdy, kierowcu jest zabronione jednocze?nie prowadzi? samoch?d i obserwowa? na monitorze, w celu unikni?cia wypadk?w. W tym samym czasie, pasa?erowie na przednich i tylnych siedze?iach mog? korzysta? z trybu wy?wietlania Handbrake z pozycji "OFF".
9. Czy mo?na s?ucha? muzyki i ogl?da? wideo w czasie korzystania z systemu nawigacji?
G??wne urz?dzenie FlyAudio wykorzystuje dwurdzeniowy procesor, jeden procesor kontroluje system nawigacji, drugi - media player. Innymi s?owy, nawigacji i odtwarzania wideo/audio s? niezale?ne i s? przetwarzane bez wzajemnych zak??ce?. Wi?c mo?na jednocze?nie s?ucha? muzyki i korzysta? z systemu nawigacji.
Niemniej jednak, automatycznie t?umienie d?wi?ku jest uruchamiano, gdy jest sygna? z systemu nawigacji, gdy sygna? g?osowy ko?czy si?, system powraca do trybu s?uchania d?wi?ku. W taki spos?b jazda staje si? bezpieczniejsza.
10. Czy urz?dzenia firmy FlyAudio s? ??cz?cy si? z zewn?trznym wzmacniaczem?
Wszystkie rodzaje wyrob?w z FlyAudio s? wyposa?ony w cztery kana?y audio wyj?cia, takich jak: przednie lewe wyj?cie, przednie prawe wyj?cie, tylne lewe wyj?cie, tylne prawe wyj?cie
Maksymalne napi?cie wyj?ciowe: 2.0 V
Maksymalna impedancja wyj?ciowa: 100 om?w
Mo?e by? pod??czony do zewn?trznych wzmacniaczy r??nych rodzaj?w.