Bezp?atny serwis gwarancyjny

Dzi?kujemy za skorzystanie z wielofunkcyjnego multimedialnego systemu nawigacji z firmy FlyAudio. W celu upewnienia, ?e ka?dy produkt jest odpowiedni do stosowania przez u?ytkownika ko?cowego mamy szereg funkcjonalnych test?w i test?w przy maksymalnym obci??eniu przed przybyciem towaru na sprzeda?. Ka?dy test spe?nia mi?dzynarodowe standardy, takie jak TUV, CE, CCC i posiada odpowiedni certyfikat. Ka?dy u?ytkownik produkta FlyAudio ma prawo do swobodnego ?wiadczenia us?ug przez okres 12 miesi?cy od daty zakupu urz?dzenia.
Warunki bezp?atnego wsparcia gwarancyjnego:
1. Urz?dzenie posiada wad funkcjonalnych gdy jest w?a?ciwe wykorzystane w ci?gu 3 miesi?cy od daty zakupu; 2. Wady fizyczne, spowodowane przez cz?owieka, nie istniej?, urz?dzenie nie by?o naprawione lub demontowane; 3. Wady zwn?trzne nie istniej?, plomba gwarancyjna nie jest uszkodzona; 4. Dost?pno?c istniej?cych dokument?w w sprawie zakupu (faktury i quittance) oraz karta gwarancyjna.
Komentarze na bezp?atne wsparcie gwarancyjne:
1. Uwaga: Produkt, kt?ry nale?y zast?pi?, powinen by? doprowadzony do miejsca zakupu, takiemu jak centrum serwisowy firmy FlyAudio Ukraina lub centrum serwisowy autoryzowany przez firm? FlyAudio Ukraina. 2. Produkt, kt?ry nale?y zast?pi?, musi by? sprawdzane przez ekspert?w technicznych na zdolno?? do zast?pienia, a konsument powinien by? poinformowany o przyczynie niepowodzenia. 3. Gwarancja ma zastosowanie jedynie do mechanicznych i elektronicznych komponent?w funkcjonalnych, z wy??czeniem zewn?trznych uszkodze? pow?oki. 4. Je?li pozosta?y okres us?ugi gwarancji jest mniej ni? 6 miesi?cy, to b?dziemy go przed?u?a? na kolejne 6 miesi?cy. Je?li pozosta?y okres us?ugi gwarancji jest wi?cej ni? 6 miesi?cy, to dodatkowy okres gwarancyjny nie zostaje dodany. 5. Towary bez dodatkowych specyfikacji, towary sprzedawane po specjalnej cenie, i produkty uzyskane przy wymianie starych urz?dze? na nowe, nie maj? bezp?atnego serwisu gwarancyjnego.
Gwarancj? nie s? obj?te:
1. Jakiekolwiek wady, kt?re wyst?pi?y ze wzgl?du na niew?a?ciwe pos?ugiwanie si? systemem; 2. Korzystanie z systemu w nieodpowiednich warunkach, takich jak: napi?cie, temperatura ?rodowiska, wilgotno??, trafienie b?yskawicy; 3. Szkody spowodowane przez takie nieprzewidywalne czynniki jak: kl?ski ?ywio?owe, awarii, itp.; 4. B?dziemy bra? niewielk? op?at? w obecno?ci zadrapa? czy plamy b?ota na g??wnym urz?dzeniu. 5. Uszkodzenie w czasie instalacji lub naprawy bez zgody sp??ki FlyAudio Polska. 6. Min??o ponad 12 miesi?cy od daty zakupu.